Regulament 

CONCURS PIERA SRL
11.03.2024-31.08.2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul prezentului Concurs este societatea comercială română PIERA SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul MUNCII, Nr. 16, CORP 1, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2239/2002, având CUI                  15007686 (denumit, în continuare, „Organizatorul”).

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament                oficial (denumit în continuare “Regulamentul“), care este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, atât pe pagina de internet a Organizatorului: https://piera.ro/concurs, precum și în magazinul Piera. 

1.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții. Orice modificare survenită asupra acestuia, pe parcursul derulării Concursului, va fi adusă la cunoștința participanților prin toate modalitățile de publicitate prevăzute la art. 1.2 din prezentul Regulament, într-un termen rezonabil. 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

1.4.  Prezentul Concurs se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 11.03.2024 – 31.08.2024, ora 23:59, ora României, pe întreg teritoriul României, în magazinele Piera SRL, precum și în magazinele partenere care vând produse marca Piera SRL din colecția de costume de baie 2024. 

2.2. În data de 01.09.2024 va avea loc extragerea câștigătorilor. Extragerea va avea loc, prin tragere la sorți, prin utilizarea platformei tragerelasorti.ro . Câștigătorii vor fi anunțați la data de 01.09.2024, atât pe paginile de social media ale Organizatorului, cât și la datele de contact menționate de câștigători în formularul de înscriere în Concurs (email și/sau telefon).  

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul și/sau reședința în România și are vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii în Concurs. 

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații Organizatorului, precum nici angajații celorlalte societăți implicate în realizarea Concursului, precum nici rudele de gradul I și/sau afinii (soț/soție) ai acestora. Orice persoană care îndeplinește o atare calitate va fi descalificată automat din Concurs și nu va intra în tragerea la sorți. 

3.3. Prin participarea la acest Concurs, concurenții declară că au cunoscut, au înțeles și că acceptă, în mod integral, expres și neechivoc, prevederile prezentului Regulament.  

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă sau ultizând date de identificare false, care nu le aparțin. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase, ori nu respectă prevederile Regulamentului de concurs.  

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa, în mod gratuit, în perioada: 11.03.2024-31.08.2024, ora 23:59, ora României.

5.2. Pentru a se înscrie în Concurs, participanții trebuie să respecte următoarele condiții de participare, în mod cumulativ:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe pagina de Facebook a Organizatorului, precum și pe siteul oficial al acestuia și în magazinele Piera. 

b) Să achiziționeze orice produs marca Piera din colecția de costume de baie 2024, în perioada 11.03.2024 – 31.08.2024.

c) Să scaneze codul QR inscripționat pe eticheta produsului/produselor achiziționate, care îi va conduce la Formularul de înscriere în concurs, pe care vor trebui să îl completeze, în mod conform. 

d) Să completeze în Formularul de înscriere datele lor personale: nume, prenume, data nașterii, domiciliul, adresă de email, nr. de telefon, codul de identificare de pe bonul fiscal aferent achiziției, precum si numarul bonului fiscal. În cazul în care nu este posibilă identificarea produsului pe bonul de marcat (nu există cod al produsului pentru a putea fi identificat drept fiind produs Piera) este necesară păstrarea etichetei produsului în baza căruia s-a făcut înscrierea.

5.3. Atenție, premiul nu va putea fi revendicat în lipsa prezentării Bonului fiscal câștigător, ulterior tragerii la sorți. Completarea corectă a Formularului reprezintă înscrierea automată în Concurs. 

5.4. Orice persoană interesată poate participa de mai multe ori la concurs, sub rezerva respectării condițiilor cumulative de participare, prevăzute la art. 5.2. din prezentul Regulament.

5.5. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, la data de 01.09.2024, prin platforma https://tragerelasorti.ro

 

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1.La data de 01.09.2023 vor fi extrași, prin tragere la sorți, trei câștigători, urmând a fi acordate trei premii, după cum urmează:

Primul câștigător: O vacanță în Tunisia pentru 2 persoane, în perioada 17-24 septembrie 2024, all inclusive, la un resort de 5 stele, cu zbor și transfer inclus.

Al doilea câștigător: Un telefon mobil marca Samsung Galaxy A14 5G.

Al treilea câștigător: Un voucher de cumpărături Piera, în valoare de 300 lei.

6.2 Câștigătorii vor fi anunțați la data de 01.09.2024, atât pe site-ul oficial și pe rețelele de social media ale Organizatorului, cât și prin email și telefon, la datele completate în Formularul de înscriere. 

6.3 Câștigătorii sunt obligați să revendice premiile în maximum 24 de ore de la data notificării acestora de către Organizator. Revendicarea premiilor se va face exclusiv pe email, la adresa indicată în acest sens de către Organizator, respectiv: marketing@piera.ro 

6.4 Pentru revendicarea premiilor, câștigătorii au obligația să prezinte bonul fiscal cu care s-au înscris în concurs și să prezinte o copie după Cartea de identitate. Totodată, în cazul câștigătorului primului premiu, constând în vacanța în Tunisia, acesta va avea obligația ca în același termen de 24 de ore să ne comunice datele personale ale celor două persoane care se vor bucura de excursie, atașând email-ului de revendicare copii după Pașapoartele acestora. 

6.5 În cazul în care câștigătorii desemnați nu își revendică premiile, Organizatorul va relua tragerea la sorți, încă o dată, la data de 03.09.2024, în condițiile prezentului Regulament. 

6.6 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiul obținut sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul  respectiv va pierde dreptul de a mai obține Premiul și nu va mai fi inclus în noua tragere la sorți care va avea loc la data de 03.09.2024

6.7 Premiile câștigate nu sunt transmisibile și acestea nu vor putea fi cedate unor alte persoane. Numai persoanele desemnate câștigătoare vor putea să revendice premiile de la Organizator, pe baza Cărții de identitate și a Bonului fiscal. 

6.8 Organizatorul nu răspunde pentru conținutul publicat pe rețelele de socializare ale acestuia, de către participanții la concurs. 

6.9 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului..

6.10 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Organizator, pierde dreptul de a mai revendica premiul.

6.11 Valoarea totală a premiilor este de 7000 lei. 

6.12 Organizatorul nu va acorda câștigătorilor contravaloarea în bani a Premiilor. 

6.13 Câștigătorii Concursului nu vor putea pretinde alte premii în afara celor prevăzute la punctul 6.1, pe care le-au câștigat ca urmare a tragerii la sorți. 

6.17. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiilor, poate fi formulată în scris de către participantul nemulțumit și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către: PIERA SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul MUNCII, Nr. 16, CORP 1, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2239/2002. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data primirii. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea situației ivite pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA CONCURSULUI

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării Concursului, Organizatorul va posta notificările adecvate pe site-ul său oficial și pe rețelele de socializare aferente.

7.4. Organizatorul nu va fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind date false sau date eronate, completate greșit în cuprinsul Formularului de înscriere. 

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte sau alte taxe de participare/revendicare ale premiilor obținute în urma participării la Concurs. 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru modalitatea în care participanții înțeleg să se înscrie la concurs, respectiv să completeze Formularul de înscriere. Niciun participant la concurs nu va avea dreptul de a pretinde prejudicii de la Organizator, pentru completarea eronată a Formularului sau pentru nerespectarea condițiilor de participare.

9.2. Organizatorul are dreptul de a anula organizarea concursului, oricând anterior datei fixate pentru tragerea la sorți, în condițiile prezentului Regulament. Într-un atare caz, Organizatorul nu va putea fi răspunzător pentru niciun fel de prejudicii eventuale pretinse de participanți sau de persoanele doritoare să participe în concurs.

9.3. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii suferite de către câștigători, indiferent de natura acestora, suferite ulterior predării premiului/premiilor. Spre exemplu, Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul în care s-ar anula sau s-ar schimba datele vacanței din Tunisia, din motive care țin de agenția de turism parteneră, de resort-ul din Tunisia sau de compania aeriană care va asigura biletele de avion. În mod similar, Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru eventualele erori sau disfuncționalități ale telefonului marca Samsung oferit ca premiu, ulterior primirii acestuia de către câștigător. 

9.2. Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor, exonerează Organizatorul de orice răspundere. Într-un atare caz se vor aplica prevederile art. 6.6 din prezentul Regulament.  

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin înscrierea la Concurs, fiecare participant își exprimă acordul, în mod expres și fără echivoc, cu privire la prelucrarea, de către Organizator, a datelor sale personale comunicate în vederea participării la Concurs.

10.2. Mai exact, participanții la prezentul Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în bază de date a Organizatorului în vederea derulării concursului și a atribuirii premiilor, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Regulament. 

10.3. Organizatorul declară că nu va utiliza datele cu caracter personal obținute în urma Concursului, în alte scopuri, decât în cele prevăzute la art. 10.2. 

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și derularea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să aducă la cunoștința participanților la Concurs, cazul de forță majoră survenit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției sale. 

SECȚIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1 Prin completarea Formularului de înscriere în prezentul Concurs, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament și sunt de acord să respecte și să se conformeze termenilor și condițiilor acestuia. 


Magazine Partenere

AgentJUDETLOCALITATEADRESAFIRMANUME MAGAZIN
TAARARADRevolutiei 39-41, magazin Lenjerie Intima incinta ZIRIDAVABAMERADI SRLmagazin Lenjerie Intima incinta ZIRIDAVA
TABHBAILE FELIXBaile Felix, str Victoria, nr 20- Lotus Therm Spa Luxury Resort- parterANDADIANA SRLANDADIANA
TABHOradeastr. Doinei 11BIR EXPORT-IMPORT S.R.L.ROBRTA MODE
TABHORADEARepublicii 7FORMFIT LINEA SRLTRIUMPH
TAHDPETROSANIstr. 1 Decembrie 1918, nr.79, Jiul Shopping Center et. 3DYAMAR MODERN SRLMAYA FASHION
TAHDLUPENITudor Vladimirescu 47MARLENE STYL S.R.L.EXCLUSIV TEO
TAHDBRADVanatorilor 48CONF – SIC – COM SRLDIANA
TAHDDEVAB-dul 1 Decembrie 1918 6, bl.2, et.parterLUX UNDERWEARE S.R.L.D&D
TAMHDROBETA TURNU SEVERINALEEA CONSTRUCTORULUI, NR.1- COMPLEX CORA- SUPERNOVAALEXIS ALMA COM SRLALEXIS ALMA
TATMTIMISOARADivizia 9 Cavalerie 68GENERAL TEXTIL S.R.L.COMPLEX.EURO STAND T48
TATMLUGOJUnirii 1FEMINA GE SRLFEMINA
TAABALBA IULIAT. VLADIMIRESCU, NR 1- MERCUR CITY CENTER, ET 1NICE COSMETICS SRLYAVIEN
TAABALBA IULIA B-dul Transilvaniei 25TOTOIAN GHERGHINA INTREPRINDERE INDIVIDUALALENJERIE INTIMA
TAABALBA IULIAToporasilor CT22MALENIKAS S.R.L.INTIMA
TAABCUGIRAlexandru Sahia 19ONIGA S. LUCIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATALUCIA
TABNBISTRITAPiata Centrala, nr 38MT NEW STORY S.R.L.CIAO BELLA
TABNNASAUDB-dul Granicerilor 29SOMBRERO IMPEX SRLSOMBRERO
TACJDEJP-ta Bobalna nr 3GALANTEX NADIA SRLGALANTEX NADIA
TACJGherlastr. Mihai Viteazul, nr.2FRAN LIZ SERVIMPEX S.R.L.PID
TACJTURDACalea Victoriei (INCINTA CREDO, STAND 12 100)DRAGOSTEN S.R.L.MET CREDO
TAMMBAIA MAREB-dul Bucuresti 16/7FEMLINE SRLINTIMO
TAMMBAIA MAREVictoriei 112LIBERTA COM S.R.L.LENJERIE INTIMA
TAMMBAIA MAREB-dul Unirii 6, incinta mag. Maramuresului 10MOLDOVAN ANGELA-VOICHITA INTREPRINDERE INDIVIDUALALENJERIE INTIMA 
TAMSSIGHISOARA1 Decembrie 1918 21CAREL COM S.R.L.CAREL
TAMSTARGU MURESCalrasilor 3BEAUTY INTIMITY SRLBEAUTY INTIMITY
TAMSTARGU MURESCutezantei 17FLAUGIU G ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALAEXCLUSIV
TAMSTARGU MURESBolyai 10PRODIMPEX IUBILATE SRLTRIUMPH
TAMSTARNAVENIRepublicii 17SZOKE REKA ANNA INTREPRINDERE INDIVIDUALALENJERY FASHION
TASBSIBIUN. Balcescu 8UNI TEX S.R.L.FEELING UP
TASBMEDIASIc. Bratianu 3, bl.3MARTIVER MOD S.R.L.EXCLUSIV TEO
TASMCAREI1 Decembrie 1918 10TEXIN S.R.L.TEXIN
TASMSATU MAREP-ta Libertatii 3BARACOM S.R.L.NINA
RBBCBACAU CALEA MARASESTI 9BIACOMJUSTYNE STYLE
RBBCBACAU CALEA MARASESTI 9INTIMO LINGERIE BOUTIQUE
RBBCMOINESTITUDOR VLADIMIRESCU 208II MARIES CRISTINA
RBBCONESTI OITUZ NR.23MONA & OANA STAR
RBBCONESTI OITUZ 19 , VICTORIA SHOP CENTERCIBACIBA
RBSVSUCEAVA STEFAN CEL MARE 54 , COMPLEX COMERCIAL BUCOVINA SADCOM SADCOM
RBSVSUCEAVA UNIVERSITATII 19SADCOM SADCOM
RBSVSUCEAVA STEFAN CEL MARE ,  COMPLEX COMERCIAL BUCOVINA SALAMANDER SALAMANDER
RBSVV. DORNEI LUCEAFĂRULUI 10SIMBOL SIMBOL
RBSVCÂMPULUNG  MOLDOVENESC CALEA TRANSILVANIEI 202MISS MISS 
RBSVFALTICENI REPUBLICII 82ROXANAROXANA 
RBSVRADAUTI PIATA UNIRII 55LEXANDFASHION CLASS
RBSVGURA HUMORULUI REPUBLICII 8, FLY SHOPING CENTERAPAMAD ORFEO
RBVSBARLAD01 December 17ANDRAVISAGE ANDRA
RBVSBARLADREPUBLICII NR.217GRAFIX CLASS
RBNTPIATRA NEAMȚ BDUL STEFAN CEL MARE 9LEANICAPRICIA
RBNTPIATRA NEAMȚ MIHAI EMINESCUTORENA TIA 
RBNTPIATRA NEAMȚ BDUL DECEBAL, NR.15, ET.2, COMPLEX COMERCIAL WINMARKTGAMMA PRELUDE
RBNTTG.NEAMT STEFAN CEL MARE BL. M4, PARTERELLEN JOLIDON 
RBNTROMAN ROMAN MUSATMILGO  ELEGANT
RBNTROMAN UNIRII 2LUVICOM LUVICOM
RBCVSF.GHEORGHE MIKO IMRE 6, COMPLEX COMERCIAL ȘUGAȘ POTTYOS POTTYOS 
RBHGTOPLIȚA NICOLAE BALCESCU,  BL.F, SC2, PARTERGYORGY MILADY LENJERIE 
RBHGTOPLITA NICOLAE BALCESCU, BL. A, SC IV , PARTERIRBIS LENJERIE
RBHGGHEORGHENI MAGAZIN CENTRAL FENYOGALKONF GALKONF
RBHGMIERCUREA CIUC PIETII 7EGRETA HENRIETA
RBHGMIERCUREA CIUC IANCU DE HUNEDOARA,  MALL NEST 26LEVIRAND MISTERS & WOMAN
RBHGMIERCUREA CIUC PETOFI 18 ,CENTRUL COMERCIAL TULIPAN LEVIRAND MISTERS & WOMAN
RBHGODORHEIUL SECUIESC KOSSUTH LAJOS, NR.1TRANSYL ROMARTA
RBHGODORHEIUL SECUIESC BECLEAN 28PREMIUM PREMIUM
LGBZBUZAUBdul UNIRII , bl. C1, parter (pietonala)AMY STYLEDE VIS
LGBZRM. SARATStr. Pimaverii, bl. 21 BBOLEROBOLERO
LGBZRM. SARATStr. VICTORIEI, bl. 23B, parter (pietonala)ROXI COMJUST FOR BABY
LGCTMANGALIABdul CALATTIS, nr. 10, bl. MG22, parterDIADANIDIADANI
LGVRFOCSANIBdul UNIRII, nr. 41 , parterELITEELITE
LGVRADJUDstr. VASILE ALECSANDRI, bl. 53-57REPLISTARREPLISTAR
LGGLGALATIStr. BRAILEI , nr. 159, bl. A6CONDRUZ ALINAMISS CLAIRE
LGGLGALATIAleea COMERTULUI, nr. 47CONDRUZ MARIUSMISTIC
LGGLTECUCIStr. STEFAN CEL MARE, nr. 142DEKOTENDEKOTEN
VGDJCAIOVACALEA SEVERIN NR 5D&L RADU SRLCELEBRE BRANDS-Auchan
ACAG CURTEA DE ARGESBd. Basarabilor, nr.105MAD BOUTIQUE A&B SRL-DMAD BOUTIQUE
ACAGCAMPULUNG MUSCELCampulung Muscel, str. Negru Voda, nr. 129KRIDO FASHION ALLEXA S.R.L.KRIDO
ACAGCAMPULUNG MUSCELNEGRU VODA 110CRISTIAN CRESCENT IMPEX S.R.L.LOOK
ACAGCAMPULUNG MUSCEL Republicii 53GINA PLUS COMPANY S.R.L.GINA COMPANY
ACAGCURTEA DE ARGESNegru Voda 55MIRON S. MARIA INTREPRINDERE FAMILIALABOLERO
ACAGMIOVENIDacia, bl.G1, et.ParterHEATING ENGINEERING S.R.L.EVA
ACAGPITESTIPiata Vasile Milea 8, Complex Fortuna et.1NECASOR DOVALEX SRLFORTUNA, et1
ACAGPITESTIPta. Vasile Milea, Mobilux, ParterEMMA COMIMPEX SRLEMMA
ACAGPITESTIStr. Mircea Eliade 4EMMA COMIMPEX SRLEMMA
ACAGPITESTIstr. Exercitiu, bloc D17ANTO SIMTEX S.R.L.JOLIDON
ACAGPITESTIV.Milea 2-4, et.ParterIRENE MARIE DESIGN SRLOLIVIA-COMPLEX FORTUNA
ACAGPITESTIStr. Nicolae Balcescu 106RUSU D. MIHAELA INTREPRINDERE INDIVIDUALACOMPLEX JOHN STAND 27
ACBUCURESTIBd I.C.Bratianu,nr. 29-33, et.2, sect3GEOMIR CONSULTING S.R.L.Magazin Cocor- REBEL BEAUTY
ACBUCURESTIBd.Ion Mihalache, nr.128, sect 1SNAPY & CHROMY PRODEXIM S.R.L.PIATA DOMENII
ACBUCURESTISoseaua Colentina 2, et.parterSOFIMAR LENJERIE SRLSOFIMAR
ACBVBRASOVSos. Muresenilor,nr.26RADOTI TRY SRLRADOTI
ACBVBRASOVCal.Victoriei,nr.10, bl43, parterATCOM BRASOV SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCAELEGANT
ACBVBRASOVB-ul Saturn , Galeriile Orizont 3000 A14SAUD COM SRLGALERII ORIZONT STAND A14
ACBVFAGARASUnirii, bl.8, et.ParterDEMIRAND SRLSHOCK LINE
ACBVFAGARASTeiului, bl.21, sc.C, ap.2FELIMOD SRLFELI MODE
ACDBTARGOVISTECentru/B-dul Independetei 9LENJERIE FAME S.R.L.FAME
ACDBTARGOVISTEstr.Lt. Stancu Ion, nr.2EANASTASIS ELVICRIS S.R.L.QUEEN’S2
ACOTCARACALAl. Lipscani, nr.2, ParterLEO TAMITEX SRLDOMINO
ACOTCORABIAStr. 1Mai, bl.37,parterFERRARO PLAST S.R.L.My Garage
ACOTSLATINABd. A.I.Cuza, nr.30MELCU-PUY-PAG S.R.L.TRIUMPH
ACOTSLATINABd.A.I.Cuza, bl S13, parterWLD MADRIAN CENTER SRLWILD SECRET
ACPHCAMPINAM. Kogalniceanu, bl.6E, et.ParterLUCHI SRLLUX
ACPHPLOIESTIB-dul Republicii 15, parterDONNA GOLD MARCYS SRLWinmarkt-DONNA GOLD
ACPHPLOIESTISoseaua Vestului, nr.27, Balif CenterFLORYELA MINISHOP SRLBalif-stand D23
ACPHPLOIESTIBd. Republicii, nr.122MUSEL LUIZA-DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALALUXOR
ACPHPLOIESTISoseaua Vestului nr.27, Balif CenterMACRI NEW LOOK S.R.L.Balif, stand D23
ACPHPREDEALMihail Saulescu 62ATCOM BRASOV SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCAARTIZANAT
ACPHSINAIABd. Carol I, 30/ATINESIN S.R.L.Tinesin
ACPHVALENII DE MUNTEBd. Nicolae Iorga 30ALGAROBO SERV SRLDIVA
ACVLRAMNICU VALCEAStr.Gen. Magheru,nr11,bl GDIRI LUX S.R.L.Magheru
ACVLRAMNICU VALCEAStr.Carol I,nr.1DIRI LUX S.R.L.Carol
Scroll to Top